«لیست اخبار»


1396/3/1
تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، مهلت ثبت نام دانشجویان خوابگاهی در سامانه اسکان این مدیریت تمدید شد..
بر اساس این گزارش، دانشجویان متقاضی می توانند تا روزیکشنبه هفتم خردادماه1396 به سامانه اسکان http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به ارسال تقاضانامه اقدام نمایند.
بدیهی است این فرصت تمدید نخواهد شد و در صورت عدم مراجعه دانشجو به منزله انصراف ازخوابگاه تلقی و حداقل یک نیم سال نمی توانند از خوابگاه استفاده نمایند.