«لیست اخبار»


1396/7/30
تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان این مدیریت تمدید شد..
بر اساس این گزارش، دانشجویان متقاضی می توانند تا روز جهارشنبه 10آبان ماه 1396

به سامانه اسکان http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به ارسال تقاضانامه اقدام نمایند.
بدیهی است این فرصت تمدید نخواهد شد و در صورت عدم مراجعه دانشجو به منزله انصراف ازخوابگاه تلقی و حداقل یک نیم سال نمی توانند از خوابگاه استفاده نمایند