«لیست اخبار»


1396/6/19
آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از نوزدهم شهریورماه96

به گزارش روابط عمومی مدیریت امورخوابگاهها،

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روزیکشنبه 19شهریورماه 96آغاز شد.

بر اساس این گزارش، دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در دست داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی
http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.

ثبت نام شما فقط به منزله درخواست خوابگاه است و مدیریت امورخوابگاهها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انظباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود درصورت داشتن فضا، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان اقدام خواهدکرد.


توضیح اینکه جهت اطلاع از وضعیت خوابگاه و اتاق اختصاص داده شده 48 ساعت بعد از اتمام مهلت ثبت نام به سایت اسکان (قسمت سابقه سکونت) مراجعه و از وضعیت اسکان خود مطلع و به خوابگاه اختصاص یافته، مراجعه کنید.

این گزارش می افزاید، سامانه اسکان تا سوم مهرماه جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت است و پس از آن امکان ارسال تقاضامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه حداقل یک نیم سال تحصیلی به دانشجویان خوابگاه واگذار نمی گردد.