«لیست اخبار»


1392/7/7
آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورودمقطع کاردانی به کارشناسی نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از هفتم مهرماه

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، ثبت نام از دانشجویان مقطع
کاردانی به کارشناسی جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از روز یکشنبه
هفتم مهرماه 92 آغاز شد
.

بر اساس این گزارش، دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول
شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در دست داشتن شماره
دانشجویی به سامانه اسکان
دانشجویان به نشانی
http://eskan.tums.ac.ir
مراجعه و درخواست خود
را ارسال نمایند
.

ثبت نام شما فقط به منزله درخواست می باشد و مدیریت امور
خوابگاهها طبق آیین نامه و مقررات

عمومی و انظباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود در
صورت داشتن فضا، پس از
بررسی فرم
تقاضانامه نسبت به اسکان اقدام خواهد

کرد.


این گزارش می افزاید، سامانه اسکان تا 12مهرماه
جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت می باشد