«لیست اخبار»


1394/6/31
لغو خوابگاه در صورت عدم مراجعه تا دهم مهرماه 1394

دانشجوی محترم؛

در صورت عدم مراجعه تا مورخ 94/7/10 به خوابگاه تخصیص داده شده، سکونت شما لغو و حداقل یک نیم سال تحصیلی از امکانات رفاهی (خوابگاه ) نمی توانید استفاده کنید.