«لیست اخبار»


1395/10/26
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 95 آغازخواهد شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، ثبت نام از دانشجویان جدیدالورودنیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روزجمعه یکم بهمن ماه 95 آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در دست داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.
این گزارش می افزاید، سامانه اسکان تا 10 بهمن ماه 95 جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت می باشد.