«لیست اخبار»


1391/6/20
آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست و سوم شهریورماه

  به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز پنج شنبه 23 شهریورماه 91 آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دانشجویان جدیدالورود
نیمسال اول شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در دست داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.
ثبت نام
شما فقط به منزله درخواست می باشد و مدیریت امور خوابگاهها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انظباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود در صورت داشتن فضا، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان اقدام خواهد کرد.
این گزارش می افزاید، سامانه اسکان تا 28 شهریور جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت می باشد.