اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1392/7/7 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورودمقطع کاردانی به کارشناسی نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از هفتم مهرماه
1391/10/19 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از 20 دی ماه آغازخواهد شد
1391/6/27 اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه
1391/6/20 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست و سوم شهریورماه
1391/2/30 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 92-91
1390/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد
1393/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 93 آغازخواهد شد
1393/6/28 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1393/6/17 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیستم شهریورماه93
1393/3/20 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1393/2/31 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 94-93